...

Loading

WP Shoutbox

Online
  • 0 Členovia
  • 3 Hostí.
Archív článkov

Stanovy združenia

1. Názov združenia: C.A.P. – Club Alpinistov Prešovských

2. Sídlo združenia: Levočská 120, 080 01 Prešov

3. Poslanie a hlavné smery činnosti

Poslaním združenia je podporovať a prakticky umožňovať svojim členom realizáciu rozličných foriem horolezeckých športových aktivít. Za týmto účelom združenie najmä:

* organizačne, technicky a čiastočne i finančne zabezpečuje svoju činnosť,
* vykonáva učebno-metodickú činnosť,
* zúčastňuje sa na činnosti iných združení, ak je ich členom
* prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v týchto združeniach,
* vykonáva vlastnú hospodársku a investičnú činnosť,
* nadobúda, spravuje a udržiava vlastný hnuteľný i nehnuteľný majetok

4. Členstvo v združení

Členstvo v združení vzniká na základe prihlášky po schválení výborom.
Členstvo v združení zaniká:

* vystúpením
* vylúčením člena členskou schôdzou, ak si člen neplní základné členské povinnosti, prípadne ak hrubo poruší morálne a etické zásady v športe

5. Práva členov

Každý člen združenia má právo:

* slobodne rozhodovať o svojom členstve,
* bez obmedzenia sa podielať na činnosti združenia,
* voliť výbor združenia a svojich zástupcov v iných združeniach (členovia starší ako 15 rokov)
* byť volení do výboru združenia a ako zástupca v iných združeniach (členovia starší ako 18 rokov)

6. Povinnosti členov

Každý člen združenia je povinný najmä:

* dodržiavať stanovy združenia,
* včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
* rešpektovať a plniť spoločne prijaté rozhodnutia
* dbať na zachovanie morálnych a etických princípov v športe i v spoločenskom živote a dbať na zachovanie a upevnenie priateľskej atmosféry v kolektíve združenia,
* dbať na účelné a šetrné využívanie spoločného majetku a nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie či odcudzovanie,
* podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia podľa svojích možností.

7. Orgány združenia

a) Najvyšším orgánom združenia je členské zhromaždenie. Tvoria ho všetci členovia združenia.

b) Členské zhromaždenie sa zchádza najmenej dvakrát za rok. Je uvznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov starších ako 15 rokov. O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnov väčšinou hlasov prítomných plnoprávnych členov združenia s výnimkou zmeny stanov a ukončenia činnosti združenia, kde je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých plnoprávnych členov združenia.

c) Členské zhromaždenie najmä:

* volí výbor združenia a zástupcov v iných združeniach,
* schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
* rozhoduje o vylúčení člena zo združenia,
* rozhoduje o zmenách stanov a ukončení činnosti združenia,
* rozhoduje o združení klubu s iným združením, ako aj o vystúpení z takého združenia
* schvaľuje hospodárenie združenia. Za týmto účelom volí revízora, ktorý mu podáva revízne správy.

d) Výkonným orgánom združenia je výbor. Výbor združenia tvoria predseda, sekretár, hospodár, referent pre šport, člen výboru. V prípade potreby môže členské zhromaždenie rozhodnúť o rozšírení počtu členov výboru. Funkčné obdobie výboru je dvojročné.

8. Majetok združenia a jeho nadobúdanie

a) Majetok združenia je tvorený:

* finančnými prostriedkami na účte v peňažnom ústave a pokladničnou hotovosťou,
* hnuteľným aj nehnuteľným majetkom združenia s výnimkou vecí, ktoré boli združeniu zverené na využívanie a sú v majetkovej podstate tretích osôb. Prípadný výnos z týchto vecí sa riadi osobitnými zmluvami.

b) Zdroje hospodárenia združenia tvoria najmä:

* členské príspevky členov klubu,
* dotácie na telovýchovu a šport,
* dobrovoľné príspevky, dary a subvencie,
* výnosy vlastnej hospodárskej, športovej či spoločenskej činnosti,
* iné zdroje

c) V prípade ukončenia činnosti združenia rozhodne o rozdelení majetku členské zhromaždenie. Určujúcim kľúčom rozdelenia majetku združenia bude podiel osobných prínosov jednotlivých členov združenia na vytvorení finančných prostriedkov, najmä z vedľajšej hospodárskej činnosti, na základe ktorých bol majetok združenia do dátumu zaregistrovania združenia C.A.P. – Club Alpinistov Prešovských zakúpený, resp. vytvorený v Horolezeckom klube JAMES Prešov a po dátume zaregistrovania združenia C.A.P. – Club Alpinistov Prešovských zakúpený, resp. vytvorený v združení C.A.P. – Club Alpinistov Prešovských.

Výbor C.A.P.

Comments are closed.